Umowa d. Polbank EFG z marca 2008 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 17.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 265/22; SSA Bernard Chazan) oddalił apelację banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 10 grudnia 2021 r. (II C 827/20; SSO Magdalena Antosiewicz) co do nieważności umowy i zwrot kwot zapłaconych przez kredytobiorcę, z jednoczesnym uwzględnieniem podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Zmiana dotyczyła jednak zasądzenia odsetek za opóźnienie, Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie mogą być dochodzone dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy, a ponieważ tego samego dnia bank podniósł zarzut zatrzymania, to sąd oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w całości.

Bank musi zwrócić kredytobiorcy koszty procesu w całości.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Kredytobiorca nie może zaskarżyć rozstrzygnięcia co do odsetek ze względu na ich wartość poniżej 50 tys. zł.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało 35 miesięcy, w tym 14 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.