Umowa mBanku nieważna

Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXVIII C 474/21) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego „mPlan” waloryzowanego kursem CHF z maja 2008 r. jest nieważna;
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 95.986,93 PLN oraz 50.966,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał, że zawarty w umowie mechanizm indeksacji jest abuzywny, a jego usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Nieuczciwość klauzul indeksacyjnych wynika z dowolności banku w wyznaczania wysokości kursów waluty obcej oraz z braku właściwego poinformowania konsumenta o ryzyku walutowym.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące.

Wyrok jest nieprawomocny.