Umowa Banku Millennium nieważna

18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Kubczak, IV C 1136/20) wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że Umowa kredytu z (…) września 2008 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie  jest nieważna;

2. zasądził od banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty po:

a) 67.839,42 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

b) 556,81 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

c) 2.011,50 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;
3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417,00 PLN tytułem kosztów procesu.

Sąd nie miał wątpliwości, że umowa jest nieważna gdyż zawierała ona czyli klauzulę kursową oraz klauzulę indeksacyjną, które mają charakter abuzywny z uwagi na to, że kredytobiorca nie był poinformowany o nieograniczonym ryzyku kursowym, które się wiąże z tymi klauzulami. Skutkiem eliminacji tych klauzul jest stwierdzenie nieważności całej umowy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak. Postępowanie w I instancji trwało 98 miesięcy (!)

Wyrok jest nieprawomocny.