Umowa mBanku nieważna

5 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 1866/21) wydał wyrok, w którym:
I. Ustalił nieważność umowy zawartej z mBankiem w październku 2008 r. na kwotę 400 tys. zł.
II. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów (…) kwotę 59.378,74 CHF wraz odsetkami
ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.
III. Umorzył postępowanie względem powódki (…)
IV. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie.
V. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów (…) kwotę 11.851,00 PLN tytułem kosztów
procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że umowa zawiera postanowienia abuzywne a powodom niewątpliwe przysługuje status konsumentów. Bank nie poinformował klientów o ryzyku, postanowienia dotyczące indeksacji nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Ponadto bank posiadał dowolność w kształtowaniu kursów walut. Eliminacja z umowy postanowień dotyczących indeksacji
prowadzi do nieważności umowy. Umorzenie postępowania względem jednej z powódek nastąpiło na skutek cofnięcia powództwa ze zrzeczeniem się roszczenia, gdyż w toku postępowania okazało się, że jeden z kredytobiorców nie dokonywał żadnych spłat kredytu.

Umowa kredytu została zawarta na okres 16 lat, więc jest niemal w całości wykonana. Powództwo zostało wytoczone tylko o zwrot części kwot zapłaconych przez kredytobiorców, gdyż w pozostałym zakresie roszczenie zostało potrącone z wierzytelnością banku o zwrot kwoty kredytu.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie toczyło się 46 miesięcy.