Nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej z 2008 r. zawartej z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 18276/21 (SSO Aleksandra Orzechowska) p-ko mBank S.A.:

I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008 r.;

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2022 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot całości kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych, których wyeliminowanie z umowy powoduje brak możliwości utrzymania jej w mocy.

Skutkiem nieważności umowy jest obowiązek zwrotu spełnionego świadczenia, jako świadczenia nienależnego, wobec czego sąd uwzględnił powództwo o zapłatę, jednakże nie w pełnym zakresie.

Po pierwsze, powództwo zostało oddalone w części dotyczącej niektórych kosztów okołokredytowych, o których mowa w umowie kredytowej, albowiem w ocenie sądu roszczenie o zapłatę należało pomniejszyć o te kwoty, mimo, że pozew został oparty na wydanym przez bank zaświadczeniu.

Po drugie, powództwo zostało oddalone w zakresie części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, tzn. sąd zasądził je od pierwszego dnia następującego po upływie 7 dni od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.