Nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 30 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 8095/21) wydał wyrok, w którym:

1. Ustala, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna

2. Zasądza od pozwanego rzecz powoda 564 711,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia zapłaty

3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie 

4. Zasądza od pozwanego, na rzecz powoda koszty postępowania – pozostawiając ich wyliczenie Referendarzowi sądowemu.

Zasadnicze ustne motywy rozstrzygnięcia:

Umowa posiadała klauzule abuzywne – klauzule indeksacyjne, odnoszące się do tabel kursowych banku – i z tego też względu zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną kwotę. 

Roszczenie jest oddalone wyłącznie w zakresie odsetkowym, które zostały zasadzone od 30.11.2023 r. tj. dnia następnego po dacie rozprawy, na której powódka została pouczona o skutkach nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Natalia Dobrowolska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.