Umowa Banku Millennium S.A. z 2008 r. nieważna

W dniu 30 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny nr KH/0814/04/2008 z dna 6 czerwca 2008 r. jest nieważna,

II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 64.169,69 PLN oraz 38.209,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 października 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. zasądził od banku na rzecz powoda koszty procesu, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Natalia Dobrowolska.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 66 miesięcy.