Prawomocna nieważność umowy mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 listopada 2023 r. (I ACa 1432/22; SSA Marek Machnij) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 06 kwietnia 2022 r. (XV C 715/20; SSO Piotr Pancer) oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła kredytu waloryzowanego do CHF z lutego 2008 r., który został w całości spłacony w toku postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził, że zawarta umowa kredytu jest nieważna i w konsekwencji zasądził na rzecz kredytobiorcy od mBank S.A. kwotę ponad 130 tys. PLN i ponad 116 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od wezwania do zapłaty (i częściowo od modyfikacji powództwa).

Apelację od tego wyroku złożył mBank S.A., która została oddalona w całości przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. W ustnych motywach wyroku sąd apelacyjny wskazał, iż podziela argumentację sądu pierwszej instancji co do abuzywności klauzul waloryzacyjnych i tym samym upadku całej umowy.

Sąd apelacyjny wyeksponował, że nieuczciwość klauzul waloryzacyjnych wynika nie tylko ze swobody i dowolności banku w wyznaczaniu kursów waluty obcej, ale również z fakty obciążenia kredytobiorcy nieograniczonym ryzykiem walutowym, co jest sprzeczne z istotą zarówno umowy kredytu, jak również istotą mechanizmu waloryzacji.

Sąd apelacyjny nie uwzględnił podniesionego zarzutu zatrzymania wskazując, że zarzut zatrzymania ma na celu zabezpieczenie wierzytelności. Tymczasem bank może samodzielnie przez złożenie oświadczenia o potrąceniu nie tylko zabezpieczyć swoją wierzytelność, ale doprowadzić do jej spełnienia.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Wyrok jest prawomocny. Sprawa trwała łącznie 43 miesiące, z czego 24 miesiące w I instancji.