Umowa mBanku nieważna

12 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C IV C 375/20) w sprawie mBank S.A, wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu jest nieważna

II. zasądził od mBank S.A na rzecz powoda kwotę 82 407,77 PLN i 42671,27CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd pokrótce uzasadnił, że argumenty przedstawione przez pełnomocnika powoda należy uznać za słuszne. W ocenie Sądu w umowie znalazły się postanowienia abuzywne, które spowodowały, że kształt tej umowy był sprzeczny z przepisami prawa bankowego, z zapisami kodeksu cywilnego, z zasadami współżycia społecznego. Umowa w kształcie w jakim obowiązywała w związku z żądaniem powoda powinna być wyeliminowana z obrotu. Nie można było w żaden sposób konwalidować jej zapisów. Doszło do stwierdzenia nieważności umowy konsekwencją jest zwrot na rzecz powoda tego wszystkiego co świadczył w wyniku realizacji nieważnej umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.