Umowa mBank nieważna

30 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 542/17) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu z sierpnia 2007 r. jest nieważna.
II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 74.405,67 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty.
III. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 12.280,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2017 r. do dnia zapłaty.
IV. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 5.181,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty.
Według Sądu umowa została zawarta według wzorca umownego, nie określa głównego świadczenia. Bank określał table kursów w sposób dowolny. Należy stwierdzić nieważność umowy, m.in. ze względu na art. 58 kc oraz 358 kc. Wobec nieważności umowy występuje konieczność rozliczenia się na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd opierał się na opinii biegłego oraz zaświadczeniu przedstawionego przez stronę powodową. Sąd zasądził zwrot na rzecz powoda jedynie zapłaconych odsetek oraz kwotę wynikającą z zapłaconej składki UNWW – według Sądu spłaty kapitału są należne, gdyż stanowiły częściowy zwrot kwoty uzyskanego kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki.