Umowa mBank nieważna

Dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak; 2723/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z mBank SA jest nieważna i zasądził na rzecz powodów zwrot kwoty 147.449,73 PLN oraz kwoty 94.633.89 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 października 2020 r. do dnia zapłaty. Bank ponosi koszty procesu w całości.

W ocenie Sądu nieważność umowy należało stwierdzić na występujące w niej abuzywne klauzule indeksacyjne. Nadto Sąd podkreślił, że bank nie wypełnił spoczywającego na nim wymogu informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego. Oświadczenie podpisane przez kredytobiorców było skrótowe i nieprzejrzyste. Bank w żaden sposób nie poinformował klientów o rzeczywistym skutkach ekonomicznych wiążących się z zawarciem umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.