Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSO Ewa Kulawik-Rudzińska) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:

1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;

2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 546.555,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty;

3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 13.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4. nakazał ściągnąć od Banku BPH S.A. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.772,75 PLN tytułem.

W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są nieuczciwe, bowiem bank ma swobodę w wyznaczaniu kursów waluty obcej. W ocenie Sądu nie jest możliwe zastąpienie tych klauzul innymi postanowieniami, zatem klauzule są bezskuteczne.WYeliminowanie klauzul indeksacyjnych z umowy prowadzi do jej nieważności, stąd też powództwo zostało w całości uwzględnione.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.