Umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 08 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie I C 544/21 (SSO Tomasz Weiert):
1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z sierpnia 2008 r. zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna;
2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 257.123,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

W krótkich ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że konstrukcja umowy oparta o indeksację dwoma kursami wyznaczanymi przez bank narusza art. 353(1) k.c. oraz art. 69 ust. 1 Prawa bankowego.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank w odpowiedzi na pozew, aczkolwiek w tym zakresie sąd nie wyjaśnił, jakie argumenty kredytobiorcy przeważyły.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.