Umowa d. GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt V ACa 111/22 (SSA Hanna Rucińska):
I. oddalił apelację banku BPH S.A.
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W sprawie na etapie I instancji Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel):

I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy ponad 96 tys. PLN oraz ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
III. w całości obciążył bank kosztami procesu.

Na etapie postępowania apelacyjnego bank złożył zarzut zatrzymania.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił przede wszystkim fakt, że powódka nie była prawidłowo pouczona o występującym ryzyku walutowym, co sprawia, że klauzule indeksacyjne byłe nieprzejrzyste.

Jednocześnie z uwagi na brak informacji o ryzyku, sąd za nieistotne uznał argumenty związane z ewentualnym wykreśleniem z umowy „marży banku” i pozostawieniem kursu średniego NBP.

Sąd dostrzegł również, że wadliwość umowy wynika z dowolności banku w ustalaniu wysokości kursów waluty obcej.

Zdaniem sądu apelacyjnego umowa kredytu nie jest umową wzajemną, więc zarzut zatrzymania nie był skuteczny.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Fabian Orłowski