Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 grudnia 2023 r. (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie o sygn. XV C 1049/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.:

I. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF (wskutek uznania, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a) od kwoty (…) PLN oraz (…) CHF od dnia (…) do dnia zapłaty,

b) od kwoty (…) PLN od dnia (…) do dnia zapłaty,

z zastrzeżeniem, że pozwany – korzystając z prawa zatrzymania – uprawniony jest do wstrzymania się od zapłaty zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powoda zwrotu kwoty (…) PLN (wypłaconego kapitału kredytu) albo zabezpieczenia roszczenia banku o zapłatę tej kwoty;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła spłaconego już kredytu, w związku z czym powództwo obejmowało wyłącznie roszczenie o zapłatę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do uznania jej za nieważną.

Zasądzone kwoty odzwierciedlają wpłacone kwoty, których zwrot jest należny zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sąd uznał, że o odsetkach ustawowych za opóźnienie należy orzekać na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, z których wynika, że obowiązek zapłaty odsetek powstaje po wezwaniu do zapłaty, reklamacji, doręczeniu pozwu, modyfikacji powództwa, etc.

Jednocześnie Sąd wskazał, że z uwagi na aktualne orzecznictwo TSUE ocenił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania za zasadny, jednocześnie przyjmując, że nie może on pozbawiać konsumenta należnych mu odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina i adw. Fabian Orłowski.