Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 8287/21 (SSO Paweł Krekora) przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja powoduje, że umowę należy uznać za nieważną.

Z tego względu zasądzeniu podlegały wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zdaniem Sądu, w świetle ostatniego orzecznictwa TSUE nie jest możliwe skorzystanie przez pozwanego z zarzutu zatrzymania. O ile sam zarzut zatrzymania teoretycznie nie jest wykluczony, o tyle po pierwsze, nie może pozbawić konsumenta prawa do odsetek, a po drugie, taka hybrydowa konstrukcja prawa zatrzymania byłaby karykaturalna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.