Sąd uznaje umowę Banku Fortis za ważną i skuteczną

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. akt. XXVIII C 5702/23) wydał wyrok, w którym:

1.       oddalił powództwo w całości;

2.       zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 12.000,65 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

3.       nakazał zwrócić pozwanemu z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 816,35 PLN tytułem zaliczki na biegłego.

Sąd uznał, że przedmiotowy wzorzec umowy nie jest typowym wzorcem umowy kredytu indeksowanego do CHF. Zgodnie z treścią umowy kwota kredytu została wyrażona w walucie CHF, a także spłata kredytu następowała bezpośrednio w walucie CHF (z rachunku prowadzonego w CHF). Według Sądu w tej sprawie nie występowała kwestia ryzyka kursowego. Jedynym elementem związanym z walutą PLN był cel zaciągnięcia kredytu, dlatego kwota kredytu została przeliczona i wypłacona w walucie PLN. Ewentualne naruszenia w zakresie przeliczenia kwoty kredytu wypłaconej w PLN nie uzasadniają nieważności umowy.

Wyrok nie jest prawomocny. Kancelaria oczywiście wystosuje apelację.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.