Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie o sygn. XXVIII C 13705/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałej części;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty (…) PLN, tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja z umowy skutkuje uznaniem jej za nieważną.

W konsekwencji bank staje się zobowiązany do zwrotu kwot uiszczonych z tytułu spłaty rat kredytu, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego.

Dochodzone kwoty zostały zasądzone po połowie, ponieważ pomiędzy powodami nie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od pozwanego od dnia następującego po upływie 14 dni od daty doręczenia mu odpisu pozwu.

Koszty procesu, jakie pozwany ma zwrócić stronie powodowej zostały obliczone proporcjonalnie z uwzględnieniem opłat sądowych i skarbowych uiszczonych przez powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.