mBank ponownie przegrywa.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. XXVIII C 4560/22) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił, że umowa z 6 lipca 2006 r.  jest nieważna;

2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 303.648,17 PLN oraz 62.880,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty;

3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres od wezwania do zapłaty do dnia doręczenia pozwu, tj. za 2 miesiące oraz część składek ubezpieczeniowych.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.