Umowa kredytu waloryzowanego mBank jest nieważna

8 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, sygn. II C 1079/17) w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna oraz zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 42.120, 51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 298,05 CHF. Sąd zasądził również na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sąd uwzględnił nieważność umowy mając na uwadze art. 69 prawa bankowego oraz art. 358 (1) kc. Zdaniem Sądu głównym zarzutem jaki można skierować do pozwanego banku jest brak oznaczoności świadczenia oraz sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.