Umowa d. Getin Bank jest nieważna

8 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXV C 1156/17 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił w sentencji wyroku, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. jest nieważna. Jednocześnie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy w zakresie zapłaty ze względu na konieczność zwrotu przez kredytobiorcę otrzymanej kwoty na rzecz banku.

Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z dwóch powodów:
1) Umowa jest sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. art. 353(1) k.c.
2) Umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie prowadzi do upadku całej umowy.

Z uwagi na okoliczność, iż w tej sprawie Sąd stwierdził nieważność umowy w oparciu o dwa odrębne roszczenia kredytobiorcy, a nakład pracy pełnomocników kredytobiorcy był znaczny, Sąd zasądził na rzecz powoda od pozwanego banku koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości tj. w kwocie 22.600 PLN.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.