Umowa kredytu Nordea-Habitat nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie IV C 635/19 (SSR del. Robert Masznicz) z powództwa kredytobiorców przeciwko PKO BP S.A.:
I. ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej z d. Nordea Bank Polska S.A. we wrześniu 2006 r.;
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 273.703,69 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (liczonymi częściowo według wezwania banku do zapłaty i częściowo od modyfikacji powództwa rozszerzającej powództwo o zapłatę);
III. oddalił powództwo częściowo co do odsetek za opóźnienie;
IV. uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank uzależniając obowiązek zapłaty kwoty z pkt II od przedstawienia przez kredytobiorców do zwrotu otrzymanej kwoty kredytu lub zabezpieczenia spełnienia świadczenia;
V. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 14.161,65 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;
VI. nakazał zwrócić powodom kwotę 155,35 PLN z kasy Sądu jako niewykorzystana część zaliczki na koszt opinii biegłego;
VII. nakazał pobrać od banku kwotę 452,60 PLN tytułem zwrotu kosztów stawiennictwa świadków.
W ustnych motywach wyroku Sąd krótko wskazał, że w jego ocenie żądania powodów o ustalenie nieważności umowy oraz zapłatę jest w pełni uzasadnione, ponieważ umowa z mocy prawa jest nieważna.
Sąd wskazał również, że na tle umowy kredytu w jego ocenie jest możliwe podniesienie zarzutu zatrzymania, z tego też względu zarzut podniesiony przez bank został uwzględniony.
Sąd obciążył kosztami procesu bank, jako stronę przegrywającą.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.