Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt PKO BP nieważna

8 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 478/18; SSO Monika Odzimkowska) wydał wyrok, w którym ustalił przesłankowo niewazność umowy Własny Kąt PKO BP zawartej w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz powodów zwrot rat z odsetkami od dnia 14.04.2018 r. do dnia zapłaty.

Pozwany PKO BP S.A. ponosi koszty procesu w całości.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zakresie żądania głównego tj. kwoty dochodzonej pozwem jako świadczenia nienależnego. Uwzględniając przedmiotowe żądanie Sąd miał na uwadze, że umowa jest nieważna jako sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 58 k.c., art. 69 pr. bank., 353 (1) k.c., gdyż nie zawiera kwoty kredytu, nie jest możliwe na jej podstawie ustalenie jaka kwota zostanie faktycznie kredytobiorcy wypłacona. Możliwość ustalenia kwoty kredytu do wypłaty przez bank na podstawie ustalonego w dacie wypłaty kursu pozostaje w ocenie Sądu poza granicą zasady swobody umów, gdyż bank może ustalić wysokość własnego zobowiązania w sposób dowolny. Powyższe powoduje, że umowa jako zawierająca postanowienia abuzywne, jest nieważna, gdyż nie jest możliwe zastąpienie niedozwolonych postanowień przepisami dyspozytywnymi. Niewątpliwy jest także status konsumenta powodów. Biorąc pod uwagę przesłankowe ustalenie nieważności przedmiotowej umowy zachodziły podstawy do uwzględnienia żądania zapłaty kwot dochodzonych pozwem.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 70 miesięcy.