Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 grudnia 2023 r. (SSO Tomasz Leszczyński) w sprawie o sygn. XXVIII C 13514/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (…) 2022 r. do dnia 8 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że spełnienie ww. świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu zwrotu kwoty (…) PLN lub zabezpieczeniem zwrotu tej kwoty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę łącznie (…) PLN tytułem kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podzielił argumentację strony powodowej w zakresie nieważności Umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej dalszego wykonywania po usunięciu niedozwolonych klauzul indeksacyjnych.

Zdaniem Sądu klauzule te są abuzywne ze względu na stosowanie przez bank jednostronnie ustalanych kursów ze swoich tabel, a jednocześnie z uwagi na brak należytego poinformowania kredytobiorców o ryzyku związanym z kredytem indeksowanym.

Wbrew twierdzeniom pozwanego banku, nie było możliwości uzupełnienia Umowy na podstawie art. 358 kc., gdyż kredyt udzielony na podstawie umowy miał charakter złotowy, a nie walutowy.

Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania ze względu na to, iż powodowie zapłacili na rzecz banku kwotę niższą, niż kwota wypłaconego na ich rzecz kapitału.

Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu do dnia podniesienia zarzutu zatrzymania. W ocenie Sądu dopiero z chwilą doręczenia odpisu pozwu pozwany miał pewność co do konkretnych żądań powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina i adw. Maria Rozbicka.