Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 8 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Waś; VI ACa 1665/22), wydał wyrok, w którym:

1. zmienił zaskarżony wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (SSO Edyta Maria Bryzgalska)  z dnia 22 sierpnia 2022 r. (XXXV C 2523/18) nadając mu następującą treść:

I. ustala, że nieważna jest umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta przez powoda i EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie;

II. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 117.645,61 PLN i 97.527,03 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 października 2022 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałym zakresie oddala powództwo główne;

IV. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwotę11.834,00 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 5 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

2.  oddalił apelację w pozostałym zakresie;

3. zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 9.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zawartego w tym punkcie do dnia zapłaty.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego stan faktyczny został prawidłowo ustalony przez Sąd I instancji. Jeżeli chodzi o nieważność spornej umowy kredytu Sąd Apelacyjny uznał, że zawiera ona abuzywne zapisy, które stanowią główne świadczenia stron. Sąd Apelacyjny podkreślił, że abuzywne zapisy spornej umowy kredytu były niejednoznaczne i nie zostały one indywidualnie uzgodnione z powodem. To wszystko zdaniem Sądu Apelacyjnego musiało prowadzić do stwierdzenia nieważności spornej umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.