Przykład wyroku idealnego. Sąd uwzględnia wszystkie dochodzone kwoty z odsetkami od wezwania i nie uwzględnia zarzutu zatrzymania!

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 grudnia 2023 r. (SSO Anna Nisiobędzka) w sprawie o sygn. III C 2008/22 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa z 2008 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powodów łącznie dochodzoną kwotę w wysokości prawie 430 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty;

III. zasądził na rzecz powodów kwotę łącznie 11.834 PLN tytułem kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna, z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, których eliminacja powoduje, że umowy nie da się utrzymać w mocy.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania podzielając argumenty strony powodowej.

Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od dnia po upływie terminu z wezwania do zapłaty. Pełnomocnik powodów w mowie końcowej powołał się na ostatni wyrok TSUE z 7 grudnia wydany w sprawie C 140/22.

Dodatkowo na dzień przed rozprawą Sąd uwzględnił wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie dokonywania dalszych spłat rat kredytu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 17 miesięcy.