umowa kredytu mBanku nieważna

W dniu 26 maja Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; akt XXVIII C 60/21 (wcześniej XXV C 3143/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z kwietnia 2008 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 86.667,62 PLN oraz 58.136,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż analiza treści umowy wskazuje, że umowa była umową kredytu indeksowanego. Jednak w ocenie Sądu trudno dopatrzeć się podstawowego sposobu ustalania przez Bank kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF.
W ocenie Sądu de facto brak było jakiegokolwiek postanowienia, wskazującego w jaki sposób Bank będzie przeliczał kwotę kredytu na walutę CHF, na podstawie której będzie wyznaczał wysokość spłat. To jaki kurs zastosował Bank przy uruchomieniu kredytu i ustalając harmonogram zdaniem sądu było wielką tajemnicą bowiem ani umowa, ani regulamin nie dawał Bankowi żadnej podstawy do zastosowania jakiegokolwiek kursu. Umowa kredytu nie dawała żadnych kompetencji Bankowi do przeliczenia kwoty kredytu na walutę CHF. Umowa nie spełniała więc podstawowych elementów kredytu indeksowanego. Sądu uznał umowę za sprzeczną z art. 58 k.c.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański.