umowa mBanku nieważna

31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, XXVIII C 2363/21, wcześniej I C 1103/20):
a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z dawnym BRE Bank S.A. w sierpniu 2007 r. na kwotę 460 tys. PLN jest nieważna;
b) zasądził na rzecz powoda kwotę 110.828,59 PLN oraz 64.672,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia zapłaty
c) zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.868,00 zł
Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na:
– brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych i obiektywnych zasad jej ustalenia,
– sprzeczność z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe;
– abuzywność klauzul indeksacyjnych, gdyż umowa nie zostałaby bez nich zawarta, a więc ich wyeliminowanie prowadzi do jej upadku.
Zdaniem Sądu, ustalenie nieważności umowy powoduje, że strony mogą domagać się zwrotu tego co świadczyły. Zgodnie z przyjętą przez Sąd teorią dwóch kondykcji, każda ze stron ma prawo do swojego roszczenia. Z uwagi na powyższe, należało uwzględnić w całości roszczenie powoda o zapłatę.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.