Umowa kredytu indeksowanego na 600 tys. zł. zawarta z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka; XXV C 2737/18), wydał wyrok, w którym:

        I.            ustalił, że umowa nr (…) zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;

      II.            zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 207 tys. PLN oraz 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem zaoferowania pozwanemu zwrotu kwoty 600 tys. zł.;

    III.            zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, uznając że wygrali proces w całości i pozostawiając wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawarta przez strony zawiera postanowienia niedozwolone, które w sposób oczywisty wykraczają poza dozwoloną swobodę umów. Ponadto pozwany nie udowodnił, że w sposób rzetelny poinformował powodów o ryzykach związanych z zaciąganym kredytem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.