Niekorzystny wyrok I instancji: umowa d. Polbanku nieuczciwa, ale tylko w pewnym zakresie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1638/19), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że powodowie nie są związani postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 Regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy kredytowej nr (…) z dnia (…) kwietnia 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursów kupna i sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującej w banku.

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.422,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty.

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

IV. zasądził od powodów na rzecz pozwanego po 2.012,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył powodów kosztami procesu w pozostałym zakresie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że niezasadne było roszczenie o ustalenie nieważności umowy. W ocenie Sądu sporna umowa zawiera wszelkie elementy umowy kredytu określone w art. 69 wg brzmienia z dnia zawarcia tej umowy, a nadto w ramach swobody umów powodowie dokonali wyboru waloryzacji świadczeń określonych w umowie kursem CHF i to w ocenie Sądu odpowiada zasadzie swobody umów. W ocenie Sądu ze względu na porozumienie stron co do zawarcia umowy o kredyt waloryzowany kursem CHF należy to porozumienie rozumieć w ten sposób, że strony dokonały waloryzacji świadczeń według kursu rynkowego, czyli kursu średniego NBP.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański