Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk; IV C 824/21) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. wydał wyrok w którym:
I. ustalił, że zawarta pomiędzy stronami umowa jest nieważna,
II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 42.049,24 PLN oraz 8.558,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 7.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,
V. zasądził od Banku na rzecz Skarbu Państwa kwotę 11.082,43 PLN tytułem tymczasowo poniesionych kosztów.

Powództwo zostało oddalone w zakresie odsetek za opóźnienie, które zostały zasądzone od dnia złożenia pouczenia o znajomości skutków nieważności umowy przez kredytobiorcę.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a sprawa toczy się od 2017 r. Wyrok nie jest prawomocny.