Umowa kredytu na 400 tys. zł zawarta z Bankiem Millennium w lipcu 2008 r. nieważna.

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 3191/21), wydał wyrok, w którym:

        I.            ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny na podstawie umowy o kredyt hipoteczny nr (…) zawartej przez strony w dniu (…) lipca 2008 r.;

      II.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 325.159,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;

    III.            oddalił powództwo w pozostałym zakresie w odniesieniu do żądania głównego;

    IV.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawarta przez strony zawiera postanowienia niedozwolone – taki charakter mają postanowienia odnoszące się do indeksacji do waluty obcej. O abuzywności postanowień zdaniem Sądu świadczy to, że po stronie banku pozostawiono dowolność w zakresie kształtowania kursu,  a po drugie sama konstrukcja umowy – nakładająca na powódkę będącą konsumentką – nieograniczone ryzyko kursowe związane z tym, że waloryzacja odbywała się do kursu waluty, w której powódka nie osiągała dochodów, nakładała na pozwanego obowiązek informacyjny względem powódki, którego pozwany nie dopełnił. W ocenie Sądu w procesie zawierania umowy główny akcent nakierowany był na pozytywne cechy tego rodzaju kredytu, natomiast cechy negatywne nie były przez pozwanego eksponowane. Zdaniem Sądu, po wyłączeniu z umowy postanowień odnoszących się do indeksacji jest ona pozbawiona elementów o charakterze essentialia negotii i z tego względu zdaniem Sądu umowa upada. Sąd wskazał, że powódce przysługuje interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.