Umowa kredytu hipotecznego MIX z czerwca 2008 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sidyk, sygn. akt I C 312/23) w dniu 28 grudnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta między powodem a PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty następującej po dniu, w którym upłynął termin wskazany w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W związku z uwzględnieniem powództwa w całości, Sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz powoda całość kosztów procesu.

Sprawę prowadzi r. pr. Jakub Strojewski. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy.