Umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 grudnia 2023 r. (SSO Marcin Cichosz; I C 1525/19):

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;
  2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę:
    • 381.218,43 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 377.560,11 PLN od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.658,32 PLN od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;
    • kwotę 84.800,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty;
    • z tym zastrzeżeniem, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaofiarowania zwrotu kwoty wypłaconego kredytu.
  3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że w jego ocenie zawarty w umowie mechanizm indeksacyjny jest nieuczciwy i tym samym bezskuteczny wobec kredytobiorcy. Nieuczciwość mechanizmu indeksacji wynika z braku sprecyzowania w umowie mechanizmu wyznaczania kursów waluty obcej oraz braku właściwego pouczenia o ryzyku walutowym.

Wyeliminowanie z umowy mechanizmu indeksacji skutkowało jej nieważnością, dlatego powództwo zostało uwzględnione.

Sąd przyjął również, że bank może skorzystać z prawa zatrzymania, dlatego odpowiednie zastrzeżenie zawarte w wryoku.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski. Sprawa w pierwszej instancji trwała 49 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny.