Nieważność umowy d. Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa spłacona w 2015 r.

W dniu 21 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 212/21) wydał wyrok, w którym:

1) zasadził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwoty 164.117,72 PLN oraz 95.564,19 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;

2) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sąd zgodził się w całości z argumentacją pełnomocnika powoda co do abuzywności postanowień regulujących mechanizm przeliczeniowy zawarty w umowie kredytu i skutkach ich eliminacji. Powód nie wystąpił z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy zawartej w 2006 r. z uwagi na dokonanie przedterminowej całkowitej spłaty kredytu w 2015 r.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy.