Umowa Getin Noble Banku nieważna!

W dniu 12.07.2023 r. w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A., toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 4268/20, został ogłoszony wyrok, w którym Sąd:

1.        ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z września 2008 r. jest nieważna;

2.        zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 230.351,73 zł oraz 2.322,80 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. do dnia zapłaty;

3.        oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

4.       zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot koszty procesu w wysokości 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Motywy rozstrzygnięcia

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sposób ukształtowania w niej klauzul indeksacyjnych.  W umowie nie określono zasad wyznaczania kursów CHF w tabelach banku. Tym samym Bank uzyskał możliwość jednostronnego wyznaczania kursów walut. 

Wyłączenie tych klauzul powoduje upadek całej umowy.

Co do roszczenia o zapłatę – w okresie objętym powództwem powód zapłacił na rzecz pozwanego 230.351,73 PLN oraz 2.322,80 CHF. 

Odsetki od tych kwot sąd zasądził od dnia 15 października 2020 r., a zatem po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia pozwanemu wezwania do zapłaty.

W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.