Umowa Eurobank nieważna

W dniu 4 marca 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, sygn. IV C 2604/20) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 108 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także zasądził na rzecz powoda 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w zakresie kosztów procesu do dnia zapłaty.Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez pozwany bank, który dotyczył kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. W tym zakresie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem rozważymy wniesienie apelacji. Sąd podzielił argumentację dotyczącą nieważności umowy na podstawie art. 353(1) kc oraz ze względu na abuzywność klauzul przeliczeniowych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.