Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. nieważna

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska; II C 1082/20):

I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. z sierpnia 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł jest nieważna;

II zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 330 tys. zł i 14 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia wezwania,

III zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.