Umowa mBank nieważna

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska; I C 738/21, wcześniej II C 286/18):

I. ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z marca 2008 r. na kwotę ok. 440 tys. PLN zawarta z mBank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od mBank na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 360 tys. zł i 4 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania i modyfikacji powództwa.

Sąd zasądził też od banku koszty postępowania w wysokości 11.868,00 PLN (w tym 10.800 jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański