Umowa d. Nordea Bank nieważna, powództwo banku oddalone

Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 320/22; SSA Dariusz Limiera) oddalił apelację banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2021 roku (II C 802/18; SSO Dorota Liczberska – Dębska), który oddalił powództwo banku oparte o wypowiedzianą umowę d. Nordea Banku z października 2006 r.

W sprawie został najpierw wydany nakaz zapłaty na rzecz banku. Wówczas kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii celem podjęcia obrony. Po wniesionym sprzeciwie i długim czasie rozpoznawania sprawy w I instancji, sprawa ostatecznie została wygrana.

Bank początkowo podnosił, że należy mu się zapłata zadłużenia w CHF, potem rozszerzył powództwo o roszczenie o zapłatę kwotę w PLN, a wreszcie zgłosił również roszczenie oparte na nieważności umowy.

Sąd ostatecznie oddalił oparte o umowę roszczenie w CHF i PLN jako bezpodstawne. Sąd Apelacyjny oddalił dzisiaj apelację banku, potwierdzając że zawarta umowa jest nieważna a roszczenie banku niezasadne, zwłaszcza że kredytobiorca w toku umowy zapłacił więcej na rzecz banku niż otrzymał.

W ten sposób walka z bankiem dobiegła końca, choć nie jest wykluczone, że bank jeszcze będzie żądał tzw. dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.

Postępowanie trwało łącznie 64 miesiące, z tego 17 w postępowaniu apelacyjnym.