Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

W dniu 9 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 1051/19), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w maju 2006 r. przez powoda z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 241.951,94 PLN oraz 80.342,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna gdyż narusza przepisy prawa cywilnego ponieważ przy jej zawieraniu nie była zachowana równość stron co zdaniem Sądu kłóci się z zasadą stosunków zobowiązaniowych. Sąd uznał, że pozwany bank posiadał dominującą pozycję zarówno przy zawarciu umowy jak i przy jej wykonywaniu.

Odsetki ustawowe Sąd zasądził od dnia następnego po dacie złożenia przez powoda oświadczenia, że jest świadomy tego, że umowa jest nieważna i nie żąda jej utrzymania w dotychczasowym kształcie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.