Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie).

Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest niezasadne – jak widać, pomimo licznych wyroków SN, teoria salda we Wrocławiu trzyma się mocno…

Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko, adw. Dominika Helios i adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 66 miesięcy, z czego 9 w postępowaniu apelacyjnym.