Przegrana mBank S.A.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Mariusz Solka; III C 3051/20) zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 287.697,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w całości przed wniesieniem pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.