Uchylenie nakazu zapłaty z 2017 r. i oddalenie powództwa Banku Millennium!

W dniu 15 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki, sygn. XII C 1604/18) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (w zakresie wypowiedzianej umowy Eurobank S.A. z 2008 r.) przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym:

  1. Uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 27 grudnia 2017 r., sygn. I Nc 1275/17
  2. Oddalił powództwo banku w całości
  3. Zasądził od powodowego banku na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 14.334 PLN z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty
  4. Nakazał pozwanemu zwrócić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.273 PLN tytułem nieuiszczonej zaliczki na poczet biegłego.

Powództwo banku opierało się na roszczeniu z tytułu wypowiedzianej umowy. Bank nie zgłaszał roszczenia o zwrot kwoty kapitału.

Sąd uznał, że przedmiotowa umowa jest nieważna z uwagi na posiadanie nieograniczonej dowolności w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Z tego względu oddalił powództwo banku w całości.

Warto dodać, że sprawa w pierwszej instancji trwała od 2017 r. Przeprowadzone zostały 3 opinie biegłego, przesłuchano 5 świadków banku, jak również samych kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.