Umowa d. Kredyt Banku nieważna

20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1626/17; SSO Adam Maciński) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem we wrześniu 2007 r., ale oddalił dalej idące roszczenie o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu tejże umowy, gdyż uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia tej wierzytelności z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Koszty postępowania zostały zniesione pomiędzy stronami.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 75 miesięcy.