Nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. IV C 833/22) wydał wyrok, w którym:

1. Ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias;

2. Zasądził do banku na rzecz powodów 199 568,12 PLN oraz 142 251,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty;

3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; (data początkowa naliczania odsetek) 

4. Tytułem zwrotu kosztów procesu – zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 12 068 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd wskazał, iż całkowicie podzielił argumentację strony powodowej przedstawioną w toku procesu – zwłaszcza odnoszącą się do abuzywności umowy, czy ustalania wysokości zadłużenia przez bank. Bank zachował się nieadekwatnie przy okazji zawierania umowy z powodami poprzez niedostateczne poinformowanie powodów o ryzykach związanych z oferowanym przez bank produktem kredytowym – tym bardziej, mając na uwadze fakt, iż powodowie mają status konsumentów. 

Sąd zasądził odsetki od daty pouczenia o skutkach nieważności umowy tj. od daty doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy i doręczenia tego pouczenia. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.