Oddalenie powództwa dotyczącego spłaconej umowy mBanku.

W dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Henryk Walczewski, sygn. XXVIII C 6404/22) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i zasądził od powodów na rzecz pozwanego koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu spłaconej przed terminem. Argumentacja Sądu sprowadzała się do wskazania, że z chwilą całkowitej spłaty kredytu wygasa stosunek prawny między stronami, a tym samym nie można odwoływać się do przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych, gdyż te dotyczą wyłącznie umów czynnych. Sąd sugerował, że powodowie chcieli nabyć nieruchomość za darmo i nie chcieli ponosić żadnych kosztów obsługi kredytowej i to stało na przeszkodzie udzieleniu im ochrony.

Sąd prezentując motywy rozstrzygnięcia wskazał, że żądania zwrotu świadczeń nienależnych przy spłaconym kredytu, doprowadziłyby do stanu, że to powodowie byliby bezpodstawnie wzbogaceni, a bank świadczyłby powodom potrójnie 1/ zapłacił za nieruchomość, 2/ opłacił koszty kredytu, 3/ oddał wszystkie wpłaty. Skutkiem uwzględnienia powództwa byłoby zdaniem Sądu wzbogacenie powodów bez podstawy prawnej, do czego żadna norma prawna, zwyczaje ani zasady współżycia nie upoważniają.

W sprawie zostanie wywiedziona apelacja.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.