Bank Millennium ponownie przegrywa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk–Stembalska; I C 571/23) rozpoznawał ponownie sprawę o zapłatę po tym, jak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; Anna Strzebinczyk–Stembalska) co do ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z d. Euro Bankiem jest nieważna, ale cofnął sprawę do ponownego rozpoznania w zakresie roszczenia o zapłatę, twierdząc, że nie można kierować się teorią dwóch kondykcji, lecz należy badać stan wzbogacenia stron.

W ponownym postępowaniu przed Sądem I instancji kredytobiorczyni złożyła oświadczenie o potrąceniu i odpowiednio zmodyfikowała powództwo, dochodząc pozostałej nadwyżki.

W rezultacie Sąd zasądził na jej rzecz kwotę dochodzą w całości i obciążył bank kosztami procesu, w tym kosztami postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w tym zakresie toczyło się zaledwie 10 miesięcy, ale pozew został złożony w lipcu 2017 r.