Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym:

I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,
II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty:

  • 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
  • 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty.

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 11 tys. PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
V. zlecił na rzecz powoda zwrot kwoty 1.000,00 PLN tytułem niewykorzystanej zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Natalia Dobrowolska.

Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.