Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Wyrokiem z 15 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 288/21; SSA Aleksandra Marszałek, przew. i spr.; SSA Małgorzata Bohun; SSA Agnieszka Terpiłowska, zgłosiła zdanie odrębne) podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego z 18 listopada 2020 r. we Wrocławiu (XII C 1656/18; SSO Radosław Nawrocki) co do nieważności umowy Ekstralokum zawartej w czerwcu 2008 r. z d. Kredyt Bankiem z tą tylko zmianą, że uwzględnia podniesiony przez bank zarzut zatrzymania oraz oddala roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia.

Sąd zgodził się z wnioskami i stanowiskiem SO, że klauzule indeksacyjne były abuzywne. Sąd uwzględnia w tym zakresie orzecznictwo TSUE i SN, że pozwany jako podmiot silniejszy stworzył umowę, która pozwala mu na dowolne kształtowanie kursu. Sąd stwierdził, że nie ma podstawy prawnej aby ingerować w stosunek umowny stron i uzupełniać umowę o inny wskaźnik indeksacji, np. kurs średni NBP. Sąd uznał, że umowa po eliminacji klauzul musi upaść w całości. W takiej sytuacji kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkiego co zapłacił bankowi w wykonaniu nieważnej umowy. Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania co do kwoty wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu. Sąd podkreślił jednak, ze zarzut ten dotyczy tylko kapitału kredytu, zaś co do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Sąd uznał że to nie mieści się w zakresie przepisu art. 496 k.c.

Sąd zasądził również na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko i adw. Jacek Czabański.